ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มี.ค. 63 ส่งผลแก้ตัวให้งานวัดผล
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
13 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
03 มี.ค. 63 เปิดบ้านวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 12 ก.พ. 63 กรอกหลังกลางภาค
22 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กรอกคะแนนก่อนกลางภาค
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 เปิดกรอกคะแนนหลังกลางภาค