พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน
       
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล
          2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
          3. ส่งเสริมครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา


เป้าประสงค์โรงเรียน
          1. ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ อาเซียนและมาตรฐานสากล
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
          3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมืออาชีพ
          4. โรงเรียนศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
          5. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

กลยุทธ์โรงเรียน
          1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ อาเซียนและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
          3. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน
         1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล
         2. พัฒนาครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาชาติ อาเซียนและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
         3. พัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
         4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น          
         5. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
         6. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
         7. พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
         8. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้