กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.5 KB
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.48 KB
รายงานโครงการหรือกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456 KB
รายงานแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
ตัวอย่างโครงการเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.26 KB
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.16 KB
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 429 KB
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.78 KB