กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
บทความวิชาการ
     

http://www.mskyt28.info/2016/reserch/

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นายสมภพ โคตพันธ์ : โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม


การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาพลศึกษา (ฟุตบอล) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นายสมภพ โคตพันธ์ : โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ : โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ