ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบคัดเลือก ภาคเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบคัดเลือก ภาคเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับรางวัลระดับชมเชย ซึ่งมีนักเรียนและครูผู้ควบคุมโครงงาน จำนวน 5 คน ดังนี้ 
1.นายวิทวัส ชัยวงศ์ นักเรียนชั้น ม. 6/6
2.นายพีรพล ชัยวงศ์ นักเรียนชั้น ม. 6/6
3.นางสาวกิติยารัตน์ บัวสอน นักเรียนชั้น ม. 6/6
4. ครูกนกวรรณ ปริมิตร 
5. ครูบุหงา คำบัว
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:11   อ่าน 15 ครั้ง