ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้ให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “มัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

      วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้ให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “มัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563
ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
1.กรีฑา
- ชนะเลิศวิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ นส.พัณณิตา บุญเจิง
- ชนะเลิศกระโดดไกล หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ นส.พัณณิตา บุญเจิง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างจักร ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ นายประสูติทิพย์ กันคำ
- เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่ง 4X100 เมตร หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ นส.พัณณิตา บุญเจิง นส.รินรดา พงศ์นวบูรณ์ นส.ณัฏฐณิชา บุญวงค์ ดญ.สุภาภัทร อุสาใจ
ผู้ฝึกสอน ครูเจษฎา คำเป๊ก ครูคมสัน จันทร์ต๊ะ ครูพงศกร สุทธศรี ครูเจษฎาวุธ บุดดี

2.เทเบิลเทนนิส
- ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดญ.จารุดี แซ๋โซ้ง
- ชนะเลิศ ชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ นายภูบดี ยาวิเลิง นาย ทักษิณ ติปตา
- ชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดญ.จารุดี แซ๋โซ้ง ดญ.จิรกานต์ ชัยวงศ์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ นาย สิทธิชัย แสนกว้าน นาย สุริวัตน์ แก้วคำ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ นาย ทักษิณ ติปตา
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดญ.จิรกานต์ ชัยวงศ์
ผู้ฝึกสอน ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล ครูสุกัญญา สว่างวัล
ว่าที่ ร้อยโทเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจ ครูสมเจตน์ เวียงลอ
ครูบานเย็น รู้ธรรม

3.เปตอง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ นายสุธมิตร ขาวลูกจันทร์
- เข้าร่วมการแข่งขัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดญ.ณัฐกานต์ พงศ์นวกุล
ผู้ฝึกสอน ครูบุหงา คำบัว

4.เซปักตะกร้อ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี นายชัยชนะ แซ่ว้า ดช.วรวิทย์ ศรชัยปัญญา ดช.สมชัย นิธิเดชรัตนกุล ดช.ศุภวิชญ์ แซ่ท่อ
ดช.บรรจง สกลศรีศักดิ์
ผู้ฝึกสอน ครูคมสัน จันทร์ต๊ะ ครูศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล ครูสมพร มะเกิ๊น

5.วอลเล่ย์บอล
- เข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดญ.จิรกานต์ ชัยวงศ์ ดญ.จีรนันท์ แซ่มัว ดญ.จารุดี แซ่โซ้ง ดญ.ชนนิกานต์ อุ่นวิจิตร
ดญ.สุปราณี เกสรกติกา ดญ.พิมพร ศรชัยปัญญา ดญ.ปนัดดา แซ่กือ ดญ.สุธิมา นุธรรม
ดญ.อัจฉราพรรณ ยาวิเลิง ดญ.เข็มมิกา บุญเจิง ดญ.นิตยา ศรชัยปัญญา ดญ.จิตกัญญา ปงลังกา
ผู้ฝึกสอน ครูสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น ครูอนุสรา อุ่นคำ ครูทัยริกา ปินตามูล

6.ฟุตซอล
- เข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ
นายชยพล เกสรพิทยาพงษ์ นายศรายุทธ นุธรรม นายอัครเมฆ ทิพย์ท่าลาภ นายจักรกริช มั่นคง
นายภัทรดนัย บุญยวง นาย ประสูติทิพย์ กันคำ นายภานุพงศ์ ธะนันไชย นายนฤเบศ แก้วสุข
นายชัยภพ ชัยวงศ์ นายภูริพัฒน์ ศรชัยปัญญา นายวีรวุฒิ แซ่ย่าง นายภูวดล มนัสมโนธรรม
ผู้ฝึกสอน ครูเจษฎา คำเป๊ก ครูพงศกร สุทธศรี
- เข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
นางสาวกัญญ์วรา แก้วสุข นางสาวกัลยรัตน์ คำนนท์ เด็กหญิงจันทกานต์ กันตา นางสาววาสนา ชัยวงศ์ นางสาวนพวรรณ จันทร์นี นางสาวธัญพิชชา กาคำ
เด็กหญิงพรธิดา วงศ์ชัย นางสาวณัฏฐณิชา บุญวงค์ นางสาวอภัศรา ชัยวงศ์ นางสาวพิชญา ยาละ นางสาวณิชนันทร์ บานแย้ม นางสาวธิดา ชัยวงศ์ นางสาวพัณณิตา บุญเจิง นางสาวณัฐพร ไชยทน นางสาวตรีชฏา พงษ์เพชราภรณ์ เด็กหญิงสุภาภัทร อุสาใจ นางสาวรินรดา พงศ์นวบูรณ์
ผู้ฝึกสอน ครูพัชริน โนวิชัย ครูนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ ครูสรารัตน์ ปลอดทอง ครูเจษฎาวุธ บุดดี

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,15:34   อ่าน 131 ครั้ง