ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 ที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะ สาขาที่ตนเองสนใจ
      ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 ที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะ สาขาที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นมอบของที่ระลึก พร้อมกล่าว แสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 58 คน ดังนี้
1.นายจักรกริช มั่นคง ม.6/5 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
2.นายพิริยากร พัฒนบูรเวศน์ ม.6/1 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
3.นายวีรยุทธ กาคำ ม.6/4 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
4.นายศุภณัฐ ฤกษ์มา ม.6/1 สาขาเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
5.นายอนุสรณ์ ชัยวงศ์ ม.6/4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
6.นายรัฐกรณ์ ดีสุข ม.6/4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
7.นายศรายุทธ นุธรรม ม.6/1 สาขาโยธา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (โควตา)
8.นายจิณณวัตร ขันทะ ม.6/5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(ทุนสิงค์ปาร์คเชียงราย)
9.นางสาวปิ่นสุดา ลำใจ ม.6/5 สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(ทุนสิงค์ปาร์คเชียงราย)
10.นางสาวอัญชิสา เรียงยาย ม.6/6 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (รอบรับตรง)
11.นางสาวอรปรียา ประดาจิตร์ ม.6/6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(รอบรับตรง)
12.นางสาวรัชฎาภรณ์ สิงห์ทอง ม.6/6 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (รอบรับตรง)
13.อัจฉราพร ศรีพรม ม.6/6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (โควตาพิเศษ)
14.นางสาวทิฆัมพร เวียงแก้ว ม.6/6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (รอบรับตรง)
15.นางสาวพรรณิการ์ รวมจิตร์ ม.6/4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
16.นางสาวจินตนา ยาวิเลิง ม.6/4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
17.นางสาวสุทธิดา พจนาวรากุล ม.6/4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
18.นางสาวขวัญจิรา รวมจิตร ม.6/6 คณะวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รอบรับตรง)
19.นายทักษิณ ติปตา ม.6/2 สาขาวิชา ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
20.นายภัทรดนัย บุญยวง ม.6/5 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รับตรงรอบ 2)
21.นายมติมนต์ แสงงาม ม.6/5 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
22.นางสาวพัณณิตา บุญเจิง ม.6/5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
23.นางสาวพิชญา ยาละ ม.6/3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
24.นางสาวรุจิตา บุดดี ม.6/5 เอกวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
25.นางสาวอารีญา วรรณศรี ม.6/4 เอกนิติศาสตร์ คณะสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
26.นางสาวพิยดา หัตถกอง ม.6/5 สาขาวิชาสาธารณสุขสาศตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
27.นางสาวศรัณย์พร เตรียมทนะ ม.6/5 สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
28.นางสาวนันท์นภัส วงศ์ชัย ม.6/5 สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
29.นางสาวกุลธิดา ยาวิเลิง ม.6/5 สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
30.นางสาวอรธิชา ยาละ ม.6/5 เอกวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
31.นางสาวปิยธิดา ทานันท์ ม.6/5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รับตรงรอบ 2)
32.นายอภิรักษ์ โอฬารกิจพาณิช ม.6/2 สาขาคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
33.นางสาวอรทัย วงศ์ชัย สาขาวิทยาศาสตรฅ์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
35.นายนัตธดนย์ ใจซื่อตรงดีมาก ม.6/3 สาขาบริหารธุรกิจ (การค้าสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
36.นายศิริศักดิ์ จันทร์นี ม.6/3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
37.นางสาวอารี นิธิเดชรัตนกุล ม.6/6 สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รอบรับตรง)
38.นางสาวธัญญาพร แซ่เห้อ ม.6/6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครูแนะแนว
39.นายจีรทีปต์ ศิริพงษ์กุล ม.6/5 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครูแนะแนว
40.นางสาวมาลี แซ่ลี ม.6/3 สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ Port folio)
41.นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ลี ม.6/3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ Port folio)
42.นางสาวสกลรัตน์ ลือชา ม.6/6 สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ Port folio)
43.นางสาวพรสุดา อัมเรศ ม.6/4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (รอบ Port folio) มหาวิทยาลัยพะเยา
44.นายพีรพล ชัยวงศ์ ม.6/6 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (นักเรียนเรียนดี)
45.นางสาวศตายุ บุดดี ม.6/5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตา 10 %)
46.นางสาวชนม์พิศา ฟุ้งจารุพัฒน์ ม.6/6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(โควตา 10 %)
47.นางสาวเบญจมาศ วงศ์ชัย สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตา 10 %)
48.นางสาวณัฏฐณิดา ปุ่นทอง ม.6/4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย (รอบ Port folio)
49.นางสาวพิศมัย แสงซ่งพงศ์พันธุ์ ม.6/4 ผู้ช่วยพยาบาล เกื้อกูลบริบาล (รับตรง)
50.นางสาวเสาวภาคย์ แซ่ว่า ม.6/4 ผู้ช่วยพยาบาล เกื้อกูลบริบาล (รับตรง)
51.นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ลี ม.6/4 ผู้ช่วยพยาบาล เกื้อกูลบริบาล (รับตรง)
52.นายจิรกิตต์ แซ่ฟ้า ม.6/1 ผู้ช่วยพยาบาล เกื้อกูลบริบาล (รับตรง)
53.นางสาวดวงแก้ว กานต์มณีกุล ม.6/6 สาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูรัก(ษ์)ถิ่น
54.นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เฮ่อ ม.6/6 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูรัก(ษ์)ถิ่น
55.นางสาวอรนุช แซ่ฟ้า ม.6/6 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูรัก(ษ์)ถิ่น
56.นายวุฒิชัย แก้วสุข ม.6/6 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูรัก(ษ์)ถิ่น
57.นายณัฐวุฒิ จรูญสกุลวงศ์ ม.6/5 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูรัก(ษ์)ถิ่น
58.นายณัฐภัทร เขตคามวาสี ม.6/3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูรัก(ษ์)ถิ่น
รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/wkkschool2015/posts/1365868120280814?__tn__=K-R
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:43   อ่าน 105 ครั้ง