ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จากมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์
       วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. ทางอำเภอเวียงแก่น ได้เข้ามอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จากมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมที่ได้รับทุน ดังต่อไปนี้
1.นางสาววารุณี ศรชัยปัญญา
2.นายวุฒิชัย แก้วสุข
3.นางสาวพรทิพย์ กาณ์รมณีกุล
4.นางสาวดวงแก้ว กานต์มณีกุล
5.นางสาวอรปรียา ประดาจิตร์
ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิฯและทางอำเภอเวียงแก่นเป็นอย่างสูง
แหล่งที่มา : 
https://www.facebook.com/wkkschool2015/photos/pcb.1367406973460262/1367406256793667/?type=3&theater
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:28   อ่าน 51 ครั้ง