ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานสภานักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยมี ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล ครูผู้ดูแล รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน คือ นายทักษ์ดนัย มั่นคง เบอร์ 2 จากพรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,23:13   อ่าน 4 ครั้ง