ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
109 บ้านหล่ายงาว ม.1   ตำบลหล่ายงาว  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศัพท์ 053-608130 เบอร์โทรสาร 053-608288
Facebook : https://www.facebook.com/wkkschool2015
W
ebsite : www.wkk.ac.th