ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1.พรบ.การศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB