ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ส.อ.จรัญ สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูนาฎสุดา ใจคำ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ครูสุริยา บุดดี หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
-ผลการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพอาเซียน
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศิริวิมล ธนวัฒน์วานิชย์ ชั้น ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุวณิดา คงเอม ชั้นม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ​เด็กหญิงฐิติกานต์ วงศ์บุญชัยเลิศ ชั้นม.1/1

•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจินตนา วงศ์นภาไพศาล ชั้น ม.5/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ อินทะวงศ์ ชั้นม.6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสิทธิชัย แสนกว้าน ชั้นม.6/6
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววรรณิดา แสงงาม ชั้นม.4/4 นางสาวปวีณา ธนทรัพย์บุญ ชั้นม.6/1-2และนางสาวรุ่งลาวัน เกสรพิทยาพงษ์ ชั้น ม.5/2

-ผลการแข่งขันกิจกรรมแต่งคำขวัญอาเซียน
•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงภัณฑิรา มนัสมโนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุธีรา คำรินทร์ ชั้นม.1/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปิยะดา กานต์กวี ชั้นม.2/2
ชมเชย เด็กหญิงธนัญญา สมควร ชั้นม.1/2

•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลธิชา แซ่ลี ชั้นม.4/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวพรสวรรค์ วงศ์นภาไพศาล ชั้นม.4/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ อินทะวงค์ ชั้นม.5/6

- ผลการแข่งขันกิจกรรมจัดป้ายนิเทศอาเซียน
•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชมเชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชมเชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-3

- ผลการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน
•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงมนัสนันท์ พงษ์สวัสดิ์ ชั้นม.1/1 เด็กหญิงลักษิกา แซ่วื้อ ชั้นม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงเวธกา บุดดี ชั้น ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายภัทรพล ดิระสังวร ชั้นม.2/3 เด็กชายขวัญชัย ไกลถิ่น ชั้นม.2/3
ชมเชย เด็กหญิงนัทธ์ริษา ฟุ้งจารุพัฒน์ ชั้นม.3/3 เด็กหญิงพัชรากร นอนิล ชั้นม.3/3

•ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพัทธวัฒน์ แซ่ลี ชั้นม.5/4 นายศราวุฒิ ทะนุธำรงศิลป์ ชั้นม.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกัญญ์วรา แก้วสุข ชั้นม.6/6 นางสาวนารีรัตน์ แซ่เฮ่อ ชั้นม.6/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวจารุดี แซ่โซ้ง ชั้นม.4/6 นางสาวจิรกานต์ ชัยวงศ์ ชั้นม.4/6
ชมเชย นางสาวเจนจิรา แซ่แจ๋ว ชั้นม.6/4 นางสาวนันทนา โททัสสะ ชั้นม.6/4

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 7 ครั้ง