ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

           มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เอกลักษณ์โรงเรียน

          ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ หลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า

อัตลักษณ์โรงเรียน

          มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม

ปณิธาน

          สร้างคนดี  สู่สังคมโลก

คติพจน์

          อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง)

ปรัชญา

รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใฝ่ศึกษา นำปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม
       wkk
         W = Working together การทำงานร่วมกันเป็นทีม
          K = Knowledge เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          K = Keenness มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มตามศักยภาพ


สมรรถนะหลักของโรงเรียน

        1. ความยึดมั่นในคุณธรรม
        2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
        3. การมีส่วนร่วม


วัฒนธรรมองค์กร

          รักในองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Model การบริหารจัดการ

DRR Modle
D (Deming Cycle) หมายถึง วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
          Plan (P) ขั้นวางแผน
          Do (D) ขั้นดำเนินงาน
Check (C) ขั้นตรวจสอบผลการดำเนินงาน
Action (A) ขั้นปรับปรุงแก้ ไขส่วนที่มีปัญหา
          R (Relevance) หมายถึง การทำงานมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง บูรณาการกัน
          R (Respond) หมายถึง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน