ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร 

                  1)  หลักสูตรที่เปิดสอน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเปิดสอนหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ แผนการเรียนปกติ ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป แผนการเรียนศิลป์-จีน แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น แผนการเรียนบัญชี และแผนการเรียนช่างยนต์
                  2)  ความสำเร็จของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาพบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสูด คือ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คือ คือ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ตามลำดับ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงสุดและเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ได้แก่ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  3)  ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรของโรงเรียนเกิดจากกลไกสำคัญ ดังนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนด้านกลยุทธ์การสอน Active Learning PBL RBL Cooperative Learning การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ การใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบสาธิต การสอนแบบโครงงาน การใช้กรณีศึกษาตัวอย่าง การใช้เกม การอภิปรายแล้วลงข้อสรุป การใช้แผนผังความคิด การแสดงละครบทบาทสมมติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การใช้คำถาม การใช้สื่อและนวัตกรรมต่างๆ การสอนแบบบูรณาการ การใช้ประสบการณ์ และการทดลอง
 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.97 KB