ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
 

สถิตินักเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 10   มิถุนายน  2560 เวลา 11.00 น.

 
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 36 49 85
ม.2 42 53 95
ม.3 41 49 85
รวม ม.ต้น 119 151 270
ม.4 95 96 191
ม.5 97 120 217
ม.6 79 96 175
รวม ม.ปลาย 271 312 583
รวมทั้งสิ้น 390 463 853
       

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB