ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน
 
 

สถิตินักเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.2565

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 83 86 169
ม.2 52 41 93
ม.3 50 65 115
รวม ม.ต้น 185 192 377
ม.4 81 110 191
ม.5 71 90 161
ม.6 53 88 1341
รวม ม.ปลาย 205 288 493
รวมทั้งสิ้น 390 480 870
       

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.25 KB