ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน
 
 

สถิตินักเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 84 80 164
ม.2 54 44 98
ม.3 50 65 115
รวม ม.ต้น 188 190 378
ม.4 90 109 199
ม.5 71 90 161
ม.6 57 92 149
รวม ม.ปลาย 218 291 509
รวมทั้งสิ้น 406 481 887
       

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.25 KB