ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประยูร ชาติชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุชัญญา ชัยมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ครู คศ.2

นายสุริยา บุดดี
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายศักดิ์ชัย วงนภาไพศาล
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ครู คศ.2

นายเจษฎา คำเป็ก
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ครู คศ.2


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป