ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิบเอกจรัญ สุธาพจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุชัญญา ชัยมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ครู คศ.2

นายสุริยา บุดดี
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

สิบเอกจรัญ สุธาพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายเจษฎา คำเป็ก
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ครู คศ.2

นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป