กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวาสินี สายฟ้ายก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทิรา อินต๊ะอดทน
ครู คศ.2

นางสาววทัยริกา ปินตามูล
ครู คศ.1

นางสาวกานดา จันดา
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิธัช ชัยลังกา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา สุริยะ
ครูผู้ช่วย