ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทิรา อินต๊ะอดทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก
ครู คศ.1

นางสาววทัยริกา ปินตามูล
ครู คศ.1

นางสาววาสินี สายฟ้ายก
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร รังษี
ครู คศ.1

นางสาวกานดา จันดา
ครูอัตราจ้าง