ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทิรา อินต๊ะอดทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก
ครู คศ.1

นางสาววทัยริกา ปินตามูล
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสินี สายฟ้ายก
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร รังษี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา จันดา
ครูอัตราจ้าง