กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวาสินี สายฟ้ายก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0897519707
อีเมล์ : wasinisaifayok25@gmail.com

นางจันทิรา อินต๊ะอดทน
ครู คศ.2

นางสาววทัยริกา ปินตามูล
ครู คศ.1

นายศักดิธัช ชัยลังกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจรรยา สุริยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา จันดา
ครูอัตราจ้าง