ลูกจ้างประจำ

นายมงคล แสนเมือง
ช่างสี
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายบุญมา วงศ์ดาว
ช่างปูน