ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่โรงเรียน

นายเอกนรินทร์ ยาละ
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางสาวศิริรัตน์ สุภาวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางฐิติชญา จินะราช
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวนุชฎา ย่อมเยาว์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายดนัย รวมจิตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี ตะนะ
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นายวิทยา แก้วสุข
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายวีระชัย ชัยวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป