กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท์
ครู

นายอมรเทพ คำงาม
ครู

นายศรัญญู ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาววราชา แซ่ฟ้า
ครูอัตราจ้าง