ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุหงา คำบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศักดิ์ชัย วงศ์นภาไพศาล
ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา อุ่นคำ
ครู คศ.1

นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิง
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปริมิต
ครู คศ.1

นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท์
ครูผู้ช่วย