ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภิสรา กันธะนะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุริยา บุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายสมพร มะเกิ๋น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชริน โนวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3