ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภิสรา กันธะนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บุดดี
ครู คศ.3

นายสมพร มะเกิ๋น
ครู คศ.2

นางสาวพัชริน โนวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ครู คศ.1

นางบานเย็น รู้ธรรม
ครู คศ.2

นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน
ครู คศ.1

นายวิษณุ พิชยศ
ครูอัตราจ้าง