ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บุดดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายสมพร มะเกิ๋น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชริน โนวิชัย
ครู คศ.2

นางบานเย็น รู้ธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอาภิสรา กันธะนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายไกรวิชญ์ ริจนา
ครูอัตราจ้าง