ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภิสรา กันธะนะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมพร มะเกิ๋น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชริน โนวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลิตตา คำมูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3