ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายัญ ธรรมจันตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
ครู คศ.1

นางสาวสุกันญา ตามสมัย
ครู คศ.1

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม
ครู คศ.1

นายพิชัย ไชยแสน
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนีกร บุญเจิง
ครูอัตราจ้าง