ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายัญ ธรรมจันตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกันยารัตน์ กุลดี
ครู คศ.1

นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุกันญา ตามสมัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายรัฐศาสตร์ หน้างาม
ครู คศ.1

นายพิชัย ไชยแสน
พนักงานราชการ

นายเฉลิมชัย จำแน่
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนีกร บุญเจิง
ครูอัตราจ้าง