ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจษฎา คำเป็ก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมสัน จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.1

นายพงศกร สุทธศรี
ครูผู้ช่วย