ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร สุทธศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมสัน จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวปวิณา บุปผาพนา
ครูผู้ช่วย