ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชนกพร อัมรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจ
ครู คศ.1

นายกฤษณะ สิงหวรรณะ
วิทยากร