ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนาฎสุดา ใจคำ
ครู คศ.3

นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ข้ามหก
ครู คศ.1

นายพรพัฒ บานแย้ม
ครูผู้ช่วย