ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนาฎสุดา ใจคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ
ครู

นายชัยวัฒน์ ข้ามหก
ครู

นายพรพัฒ บานแย้ม
ครู