ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนาฎสุดา ใจคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ข้ามหก
ครู คศ.1

นายพรพัฒ บานแย้ม
ครู คศ.1