ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภิญญามาศ ปาเรียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภารดี รูปศรี
ครู คศ.2

นางสุชัญญา ชัยมงคล
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา สว่างวัล
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์
ครู คศ.1

นายรรรรวิชญ์ ทิพย์โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นายสมเจตน์ เวียงลอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโยผกา แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง

Mr.JOJO
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ