ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภารดี รูปศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา ชัยมงคล
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา สว่างวัล
ครู คศ.1

นางภิญญามาศ ปาเรียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์
ครู คศ.1

นายรรรรวิชญ์ ทิพย์โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นายสมเจตน์ เวียงลอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโยผกา แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง

Mr.JOJO
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ